Общи условия

Общи условия за ползване на интернет сайта Vzemioferta.com

 

I. Общи положения

1. Настоящите общи условия представляват договор и  уреждат отношенията между "Вземи оферта" ЕООД  с ЕИК 201627221  , за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта Vzemioferta.com,  собственост  на "Вземи оферта" ЕООД.

2.Страни по договора са "Вземи оферта" ЕООД  и всеки потребител, направил електронно изявление за съгласие с настоящите Общите условия за използване на интернет сайта Vzemioferta.com, наричан за кратко потребител-купувач.

II. Терминология

3. С приемане на общите условия  потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес Vzemioferta.com;

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на стоките и/или услугите от сайта или от продавача обективно невъзможно.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта "Вземи оферта" ЕООД  , съдържаща информация за потребителя, изисквана от Vzemioferta.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и "Вземи оферта" ЕООД 

Потребител-купувач е потребител на сайта, който ще извърши покупка на ваучер, даващ правото да се използва и/или да се придобие посочената в него услуга и/или стока при предварително известни и обявени в сайта условия;

Потребител-продавач е търговец или друго физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката и/или услугата, описана в сайта и посочена във ваучера;

Ваучер е вид електронен документ, удостоверяващ закупуването на правото да се ползва и/или да се придобие посочената в него услуга и/или стока при предварително обявени на сайта условия;

Приносител на ваучер е физическо лице, което държи ваучер, независимо от основанието и начина, по който е установило държането си, и което се явява пред посочения във ваучера продавач, за да получи стоката или услугата, посочена във ваучера. Приносителят на ваучера ползва услугата и/или получава стоката, независимо че е различен от лицето, посочено във ваучера;

Оферта - публикувано в сайта предложение за закупуване на ваучер за определена стока или услуга;

Отстъпките на промоционалните оферти биха могли да варират, в зависимост от броя закупени от един потребител-купувач ваучери за дадената оферта.

 

III. Предмет

4. "Вземи оферта" ЕООД  предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си Vzemioferta.com  и се явява посредник чрез своята интернет платформа като средство за комуникация от разстояние между продавачите, предлагащи конкретната стока и/или услуга и потребителя-купувач и не е страна в търговските отношения между тях. Поради това всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправяни директно към продавача, респективно към купувача.

5. С регистрацията си потребителят се съгласява  и приема Общите условия, потребителят-купувач декларира, че е съгласен, че доколкото закупените от него услуги и/или стоки чрез нашата интернет платформа попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от ЗЗП не са му гарантирани, освен ако търговец изрично не е посочил, че за конкретна сделка може да се ползват  тези права.

6. Чрез съгласието си с Общите условия, потребителят-купувач дава изричното си и безусловно съгласие на основание чл. 53, ал. 1 от ЗЗП, че ще заплати услугата и/или стоката, която закупува чрез нашата интернет платформа (сайт),100% авансово.

7. Кореспонденцията или участие на потребителя-купувач в промоции, сделки или други търговски взаимоотношения с продавачи, намерени на или чрез сайта, включително доставката на съответните стоки или услуги и всички други условия като срокове, условия, гаранции или отговорности, свързани с подобни взаимоотношения, са единствено между потребителя-купувач и продавача.  Потребителят-купувач се съгласява, че "Вземи оферта" ЕООД  не носи отговорност за загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат от подобни сделки, или като резултат от наличието на такива търговци на сайта. 

IV. Права и задължения на Vzemioferta.com ("Вземи оферта" ЕООД  )

8. "Вземи оферта" ЕООД  единствено и само поддържа интернет сайта Vzemioferta.com, като не носи отговорност при следните случаи:

 1. За вреди, причинени от некоректно поведение на продавачите, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "Вземи оферта" ЕООД  , или трети лица;
 2. За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от продавачите, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "Вземи оферта" ЕООД  .;
 3. За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
 4. За всички вреди, причинени на потребителите при ползване на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от "Вземи оферта" ЕООД  при ползване на услугата на сайта му;
 5. За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта Vzemioferta.com, независещи от екипа на същия.
 6. За верността, точността и надеждността на всички материали за предлаганите стоки и /или услуги, съдържащи се в сайта, в случаите, когато сме въведени в заблуждение относно предоставената информация за дадена стока и/или услуга от самия предоставящ я продавач.
 7. За неверни данни, подадени от потребителя-купувач.

9. Екипът на Vzemioferta.com извършва обстойна проверка на своите Партньори, предлагащи оферти на сайта, като обръща особено внимание на цените на продуктите и услугите и наличието на реални отстъпки от тях. Въпреки това  "Вземи оферта" ЕООД  не носи отговорност за поведението на недобросъвестни търговци.

10. Vzemioferta.com не възстановява и суми по заплатени оферти, когато Клиентът не е положил дължимата грижа да съхрани  информацията, съдържаща се на ваучера или пък е изгубил последния и той е попаднал в ръцете на трето лице, което се е възползвало от него.

V. Права и задължения на потребителя (потребител-купувач)

11. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на "Вземи оферта" ЕООД  . Когато потребителят промени потребителското си име, "Вземи оферта" ЕООД  не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

12. Потребителят се задължава да спазва условията за минимална възрастова граница, когато продавачът има такова изискване. 

13. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно "Вземи оферта" ЕООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на "Вземи оферта" ЕООД  и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

14. Потребителите на сайта приемат общите условия за ползването му и декларират, че са информирани за това че някои от офертите съдържат ограничения (напр. Ваучерът може да се използва в определен ден от седмицата или  в определен час) .

15. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "Вземи оферта" ЕООД  .

VI. Сключване на сделка и технически стъпки при покупко-продажба посредством интернет сайта Vzemioferta.com

16. Зареждайки заглавната интернет страницата Vzemioferta.com, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на услуга и/или стока на промоционална цена по метода на колеткивното пазаруване чрез закупуване на ваучер. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае с данните за собственика на сайта и с данните за продавача, промотиращ в съответния момент, както и с Общите условия за ползване на сайта.

17. Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

18. В случай, че потребителят има желание да закупи ваучер посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за покупко-продажба по системата за груповото пазаруване. В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия, предоставя данните, необходими за закупуване на ваучер за предлагана стока или услуга.

19.Всеки ваучер съдържа Уникален код, който автоматично се генерира от системата на сайта, чрез който от една страна се цели да се избегнат злоупотреби, а от друга да се улесни отчетността между „Вземи оферта” ЕООД и неговите Партньори.

20. След като принтира своя ваучер или препише кода от него, както и като съблюдава евентуалните ограничителни условия на сделката, Клиентът го представя в съответния търговски обект, Партньор на Vzemioferta.com, срещу което получава съответния продукт или услуга.

21. Потребителят-купувач, след запознаване с Общите условия, би следвало да е наясно, че покупко-продажбата  се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато лице-продавач, което също като потребителя-купувач използва предоставената електронна платформа за групово пазаруване и промотиране.

22. Заплащането на цената се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането ,от една страна, е доброволно изявление на потребителя-купувач, че е съгласен да заплати 100% авансово услугата,а  от друга страна, представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, както и с индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.

23. Потребителят-купувач получава на място, изрично посочено в потребителския му профил, предоставено от "Вземи оферта" ЕООД  съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че потребителя  се ръководи съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия.

24. Налице ще бъде валидно сключен договор за покупко-продажба на продукт или услуга, промотирани на сайта Vzemioferta.com, единствено след като Потребителят натисне бутона КУПИ СЕГА, чрез който прави заявка че иска да се възползва от конкретно предложение. След това той избира количеството ваучери, които желае да закупи.

25. Цените обявени на сайта и за всяка конкретна оферта са в български лева с включен ДДС, с отстъпка от регулярните цени на търговските обекти. Отстъпката е ясно обозначена на видно място на страницата на съответната оферта. Възможно е условие на сделката да бъде закупуване на определено минимално количество от продукта или услугата.При липса на указание за минимално количество се счита, че офертата е валидна при закупуванете на един брой от продукта или услугата.

VII. Защита на лични данни

26. "Вземи оферта" ЕООД  полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

27. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, "Вземи оферта" ЕООД  обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

28. Ограниченията по чл. 26 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай "Вземи оферта" ЕООД  има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

29. "Вземи оферта" ЕООД  си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на сайта, а с приемането на настоящите условия и използването на сайта потребителите се съгласяват със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от тях информация, в съответствие с настоящите Общи условия и действащото законодателство. Личните данни, събирани по време на регистрация от "Вземи оферта" ЕООД  , са необходими за извършване на покупка от сайта. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица и се съхраняват, докато потребителят има активен профил в сайта. Потребителят има право да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахне всичките си лични данни от базата на "Вземи оферта" ЕООД  .

30. Докато потребителят въвежда детайлите на своята карта на платежната страница, по време на плащане или на автентикационната страница на банката-издател по време на процеса на проверка за автентичност и по време на плащане през системата на ePay.bg, екипът на сайта няма достъп до съдържанието на поверителни данни, обменящи се между картодържателя и банката или ePay.bg, независимо от факта, че сделката се осъществява в интернет страницата на сайта. За да бъдат предпазени от злоупотреба при плащане с Visa или MasterCard карта, за картодържателите се прилагат най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации:

  1. Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка или друга разплащателна организация.
  2. Автентичността на картата се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2).
  3. В допълнение, за идентифицирането на картодържателя, платежният сървър за електронна търговия поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че картодържателят е регистриран да ги използва.

31. "Вземи оферта" ЕООД  се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 1. е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 3. други посочени в закона случаи.

 

II. Допълнителни условия

32."Вземи оферта" ЕООД  си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя, което не се отнася до вече извършени покупки.

33. Потребителят заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗЗП.

34. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на "Вземи оферта" ЕООД  . Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

 

IX.Работа с клиенти

35. Поради спецификата на услугата си, Vzemioferta.com не предлага на потребителите-купувачи възможност за отказ на вече платена поръчка. Връщане на осъществено плащане „Вземи оферта” ЕООД  прави само, ако посоченото задължително условие в офертата не се осъществи, като таксите са трансферите са за сметка на купувача.

X. Разрешаване на спорове

36.Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

37.За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са одобрени от Управителя на "Вземи оферта" ЕООД  на 29.07.2011 г. и влизат в сила от деня на одобрението.

© 2018 VzemiOferta.bg Всички права запазени. Уеб сайт от e7Studio